Административни услуги

25 June 2024

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в уч

Издаване на оригинал/дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостов

Преместване на ученици

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

Приемане на ученици в първи клас

Приемане на ученици в пети клас