Обществен съвет

26 май 2022

Покана за провеждане на родителска среща във връзка с избора на Обществен съвет

Покана за провеждане на събрание на родителите във връзка с избора на Обществен съвет

Протокол от общо събрание на родителите

Покана за провеждане на заседание на Обществения съвет

Протокол от заседание на Обществения съвет