За учениците

26 май 2022

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент

Наръчник за родители

Активиране на акунт за Office 365

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Наръчник за родители

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

Дневно разписание за учебната 2021/2022 година

График за консултации на класните ръководители с родители и ученици през учебната 2021/2022 година

Агресия и насилие в училище. Ограничаване и превенция на агресивното поведение сред учениците.

Безопасност на движението

Седмично разписание на учебните занятия през втория учебен срок на учебната 2021/2022 година

Преброяване 2021 година

График за допълнителни консултации с учениците от I- VII клас през втория учебен срок

Поздрав на учениците от ОУ "Атанас Манчев" по случай 1 ноември – Ден на народните будители

Ден на народните будители – поздрав на учениците от ОУ "Атанас Манчев"

Инструктаж по БДП, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон

Общински конкурс "Моята България 2022"