За учениците

25 септември 2021

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент

Наръчник за родители

Активиране на акунт за Office 365

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Наръчник за родители

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19

Дневно разписание за учебната 2020/2021 година

График за допълнителни консултации с учениците от I- VII клас през първия учебен срок

График за консултации на класните ръководители с родители и ученици през учебната 2020/2021 година

Агресия и насилие в училище. Ограничаване и превенция на агресивното поведение сред учениците.

Безопасност на движението

Седмично разписание на учебните занятия през втория учебен срок на учебната 2020/2021 година

Преброяване 2021 година

График за поправителни изпити- първа сесия на уч. 2020/2021 г.

График за поправителни изпити- втора сесия на уч. 2020/2021 г.