За учениците

11 юни 2023

Практически насоки за действията, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент

Наръчник за родители

Активиране на акунт за Office 365

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

60 ГОДИНИ- ОУ"АТАНАС МАНЧЕВ"

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа

Наръчник за родители

Агресия и насилие в училище. Ограничаване и превенция на агресивното поведение сред учениците.

Безопасност на движението

Поздрав на учениците от ОУ "Атанас Манчев" по случай 1 ноември – Ден на народните будители

Ден на народните будители – поздрав на учениците от ОУ "Атанас Манчев"

Инструктаж по БДП, насочен към превенция на пътнотранспортния травматизъм през зимния сезон

Общински конкурс "Моята България 2022"

Дневно разписание за учебната 2022-2023 година

Седмично разписание на учебните занятия през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

График за консултации на класните ръководители с родители и ученици през учебната 2022/2023 година

График за допълнителни консултации с учениците от I- VII клас през втория учебен срок 2022/2023 г.

График за провеждане на спортни дейности

График за класни и контролни работи през втория учебен срок на учебната 2022/2023 година

Ден на народните будители

Участие в двудневен празник на местната общност на територията на МИГ - Айтос под надслов "Пътят на

Участие в двудневен празник на местната общност на територията на МИГ - Айтос под надслов

Национална телефонна линия за деца