Проекти

02 декември 2021

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти