Проекти

13 July 2024

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финанси

МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“