Документи

25 септември 2021

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2020/2021 г.

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз и насилие

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Училищен учебен план за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение

Стратерия за развитие на ОУ "Атанас Манчев"- град Айтос за периода 2020/2024 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2020/2021 година

Правилник за дейността на ОУ "Атанас Манчев"- град Айтос през учебната 2020/2021 година

План- програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата