Документи

27 May 2024

Етичен кодекс

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Стратерия за развитие на ОУ "Атанас Манчев"- град Айтос за периода 2020/2024 година

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз и насилие 2022-2023 година

Училищен учебен план за учебната 2022/2023 година

Форми на обучение 2022-2023 учебна година

Правилник за дейността на ОУ

План-програма за действие през 2022година за безопасност на движението по пътищата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Годишен план за учебната 2022/2023 г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище 2022-2023 учебна година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2022-2023 година

Правила за обучение в електронна среда през учебната 2022-2023г.

Годишен план за учебната 2023/2024 г.

Етичен кодекс 2023 година

Правилник за дейността на ОУ

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз и насилие 2023-2024 година

План-програма за действие през 2023/2024 година за безопасност на движението по пътищата

Училищен учебен план за учебната 2023/2024 година

Форми на обучение 2023/2024 учебна година

Стратерия за развитие на ОУ

Правилник БУВОТ

Правилник за вътрешния ред

Иновативно училище 2024/2025 година