Документи

26 май 2022

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2021/2022 г.

Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Училищен учебен план за учебната 2021/2022 година

Форми на обучение

Стратерия за развитие на ОУ "Атанас Манчев"- град Айтос за периода 2020/2024 година

Мерки за повишаване качеството на образованието за учебната 2021/2022 година

Правилник за дейността на ОУ "Атанас Манчев"- град Айтос през учебната 2021/2022 година

План- програма за действие през 2021 година за безопасност на движението по пътищата

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз и насилие