Документи

05 август 2020

Етичен кодекс

Годишен план за учебната 2019/2020 г.

Правила и процедури за регистриране ситуации на тормоз и насилие

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Програмна система на ПГ

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация