Училищна информационна кампания -

27 февруари 2023

На 23.02.2023 г. в ОУ "Атанас Манчев" се проведе училищна информационна кампания - "Дигитална раница" за представяне на единната електронна платформа за образователни услуги и съдържание – „Дигитална раница“ и нейните възможности във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ (ОУД), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Снимки :
Digitalna ranica.jpg
Digitalna ranica1.jpg
Digitalna ranica2.jpg
Digitalna ranica3.jpg
Digitalna ranica4.jpg
Digitalna ranica5.jpg
Digitalna ranica6.jpg
1.1.jpg
1.2.jpg
Digitalna ranica6.jpg